top of page

ALGEMENE CONSUMENTEN VOORWAARDEN

ALGEMENE CONSUMENTEN VOORWAARDEN VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF IN NEDERLAND
Vastgesteld door het:
Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Schildersbedrijf (K.V.O.S.), Nederlands Christelijk 
Ondernemersverbond voor het Schildersbedrijf (N.C.O.S.) Deze voorwaarden zijn door de K.V.O.S. en 
N.C.O.S. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 2817

Artikel 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep 
of bedrijf.
Opdrachtnemer; Ieder natuurlijk - of rechtspersoon die bedrijfsmatig offertes uitbrengt. Alsmede 
glas-, schilder-, behangers- en afwerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert.
Werk; Het totaal van de tussen consument en opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en 
leveringen van materialen.

Artikel 2. WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen 
opdrachtnemer en consument. Afwijzing van de bepalingen van deze voorwaarden wordt door partijen in 
overleg overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3. AANBOD
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk 
maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum 30 dagen geldig. Het 
aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die 
voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te 
maken. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een 
aanduiding van de duur van het werk. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de 
prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie. Bij de 
prijsvormingsmethode “aanneming” komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen, waarvoor 
het werk zal worden verricht.
Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de opdrachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke 
schatting van de kosten van het werk. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de opdrachtnemer een 
nauwkeurige opgave van de prijsfactor (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde 
materialen). Het aanbod vermeldt de betalingswijze. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van 
de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de consument 
aan de opdrachtnemer Indien partijen een tijdstip van aanvang en een vermoedelijk dan wel vaste 
datum van oplevering overeenkomen wordt zulks schriftelijk door de consument bevestigd

Artikel 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER:
De opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren. 
De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van het schildersbedrijf, tenzij 
anders overeengekomen.
5.2 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde 
voorschriften in acht, zoals deze van kracht zullen zijn, ten tijde van uitvoering van werk. 
Eventuele financiële gevolgen van de wijzigingen in de voorschriften tussen datum aanbod en 
uitvoering van het werk zullen worden verrekend, mits de opdrachtnemer de consument van de 
wijziging en de financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld en de consument in dat geval 
de overeenkomst kan ontbinden.
5.3 De opdrachtnemer is, in geval de opdrachtnemer de consument tijdig terzake heeft gewaarschuwd 
en desalniettemin de consument uitvoering der betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke 
ondergrond heeft verlangd, niet aansprakelijk het door hem uitgevoerde werk op een ondeugdelijke 
ondergrond. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde 
personen.

Artikel 6. VERPLICHTINGEN CONSUMENT:
De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten. De consument zorgt 
ervoor, dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen 
(zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens. Consument verschaft de hem 
ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden t.b.v. de voor het werk benodigde energie. De
benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening. De consument is verplicht objecten 
waarop de opdracht betrekking heeft tegen brandschade en stormschade te verzekeren. De consument 
dient ervoor te zorgen dat door derde uit te voeren werkzaamheden en / of leveringen die niet tot 
het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van 
het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de 
consument de opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Indien de aanvang van het werk 
wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in lid 6.5, moet de voor de opdrachtnemer verband 
houdende schade en kosten door de consument worden vergoed. Indien de voortgang van het werk wordt 
vertraagd door omstandigheden, waarvoor de consument aansprakelijk is, moeten de daaruit voor de 
opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door de consument worden vergoed. De consument draagt 
het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen, die door hem ter 
beschikking zijn gesteld, dan wel zijn verlangd. Behoudens indien de gebreken voor opdrachtnemer 
kenbaar waren, en hij verzuimd heeft de consument hierop te wijzen. De opdrachtnemer blijft 
uiteraard wel aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, die hem toe 
te rekenen zijn.

Artikel 7. MEERWERK
Consument kan nadat de overeenkomst is gesloten de overeenstemming met de prijsvormingsmethode 
meerwerk opdragen. Opdracht tot meerwerk wordt door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd aan de 
consument.

Artikel 8. OVERMACHT
Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden 
toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te 
beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de consument. Wordt de uitvoering van 
een werk onmogelijk door een oorzaak die de consument niet kan worden toegerekend, en evenmin in 
zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de 
door de opdrachtnemer gemaakte kosten.

Artikel 9. OPLEVERING
Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum 
opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het 
werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het 
werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd. Het werk wordt goedgekeurd of geacht te 
zijn goedgekeurd als: de consument dit aan de opdrachtnemer meedeelt. opdrachtnemer de consument 
schriftelijk heeft bericht het werk voltooid te achten. Indien de consument niet binnen 10 dagen na
dagtekening van een door opdrachtnemer verzonden brief, schriftelijk bezwaren tegen de voltooiing 
van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. De consument het object 
waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door gebruikneming van 
een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 10. ZEKERHEID
De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument. Na 
het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond 
heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de 
consument in dit geval weigert, of niet in staat is zekerheid te stellen, is  de opdrachtnemer 
gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

Artikel 11. BETALING
Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de 
opdrachtnemer gerechtigd om de consument zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van
1% per maand in rekening te brengen, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, zulks vanaf de 
vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening, of aan het factuurbedrag wegens 
kredietbeperking een post toe te voegen ten bedrage van 3% van het factuurbedrag, welke door de 
consument moet worden betaald, tenzij het factuurbedrag wordt voldaan binnen terzake geldende
termijn. De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument, de buitengerechtelijke 
kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag. Een betaling door de consument strekt 
eerst tot voldoening van het verschuldigde vertragingsrente of kredietbeperking en vervolgens tot 
voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen 
tot mindering op de hoofdsom.

Artikel 12. INGEBREKE BLIJVEN CONSUMENT
Indien de betaling door de consument niet tijdig is verricht, verkeert de consument na één 
betalingsherinnering zonder verdere ingebrekestelling in verzuim indien hij niet binnen 14 dagen na 
dagtekening van de betalingsherinnering heeft betaald.

Artikel 13. EIGENDOM VAN TEKENINGEN, ONTWERPEN, E.D.
De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, 
modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de opdrachtnemer zich het eigendom wenst voor te 
behouden, blijven zijn eigendom. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, 
tekeningen, modellen, e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten, e.d.) worden 
voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking 
hebben is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen (daaronder begrepen die 
welke slechts door één der partijen en als zodanig worden beschouwd) welke tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn verklaard of van de overeenkomsten welke daaruit het voortvloeisel mochten zijn 
worden beslecht door: volgens de wet bevoegde rechter. De secretaris van het Bedrijfschap 
Schildersbedrijf te Rijswijk te verzoeken om drie bindend adviseurs, dan wel één bindend adviseur 
te benoemen, teneinde het geschil bij wege van bindend advies te beslechten. Indien de 
opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding beroept wordt aan de consument nog een termijn gegund 
van één maand. – nadat de opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen – om alsnog 
voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde wet te kiezen. Bindend adviseurs 
bepalen in hun beslissing wie van beide partijen, of voor welk deel ieder van partijen de kosten 
van het bindend advies zal hebben te gedragen. Onder kosten van het bindend advies wordt mede
norarium en de voorschotten van bindend adviseurs, alsmede indien partijen hierom verzoeken, de 
kosten voor partijen en / of hun raadslieden indien deze redelijk en
noodzakelijk zijn te achten.
 

bottom of page